Witamy na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie. Hasło szkoły: "Być dobrym dla drugiego człowieka" Maria Dąbrowska ::UWAGA RODZICE! Rozpoczęła się rekrutacja do klasy pierwszej. Informacja w zakładce "Rekrutacja"

Regulamin SU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ

W MIŁKOWIE

 

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1
Zgodnie z art. 55 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
Art.2.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły .
Art.3.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym do reprezentowania interesów wszystkich uczniów Szkoły .
Art.4.
Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin SU .
Art.5.
W ramach realizacji swoich zadań Samorząd Uczniowski uprawniony jest do przedstawienia Dyrektorowi Szkoły Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły , a w szczególności:
a/ przestrzegania podstawowych praw i obowiązków ucznia,
b/ prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
c/ prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
d/ prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiający zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb,
e/ prawa do organizowania i działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Rozdział II

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zadaniami Samorządu Uczniowskiego są:
Art. 1.
Aktywizacja wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu Szkoły .
Art.2.
Rozwijanie kreatywności własnej ucznia.
Art.3.
Wywoływanie poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie społeczności uczniowskiej.
Art.4.
Wykorzystywanie talentów uczniowskich do pracy na rzecz Szkoły oraz ich systematyczne rozwijanie.
Art.5.
Poznawanie i kultywowanie postaw i tradycji regionalnych.

 

 

 

 

Rozdział III


ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I ICH KOMPETENCJE
Art. 1.
Organami Samorządu są:
-Zebranie Wszystkich Samorządów Klasowych Szkoły (Walne)
-Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
-Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 Art.2
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest demokratycznym organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego .
Art.3.
Pełni z urzędu funkcję przewodniczącego Zgromadzenia Samorządów Klasowych oraz przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Art. 4
Przewodniczący jest reprezentantem Samorządu Uczniowskiego wobec innych organów Szkoły .
Art.5.
Do zadań przewodniczącego należy:
a/ kierowanie i koordynowanie pracami Samorządu Uczniowskiego
b/ przewodniczenie obradom Zarządu SU
c/ nadzór nad działalnością samorządów klasowych
Art. 6
Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki przewodniczącego Zarządu w przypadku odwołania lub niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego .
Art. 7
Zarząd Samorządu Uczniowskiego podejmuje decyzje dotyczące głównych kierunk6w działalności Samorządu Uczniowskiego.
Art. 8
Zarząd Samorządu Uczniowskiego współuczestniczy w opracowywaniu programu prac Samorządu, kieruje bieżącymi pracami Samorządu Uczniowskiego oraz współpracuje z samorządami klasowymi.
Art. 9
Zarząd dokonuje wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Art. 10
Zebrania Zarządu Sa1norządu Uczniowskiego odbywają się na wniosek opiekuna SU, przewodniczącego SU .
Art. 11
Decyzje Zarządu Samorządu Uczniowskiego zapadają zwykle większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

 

 

Rozdział IV


OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. I.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego wyłoniony zostaje w wyniku wyborów wśród wszystkich uczniów Szkoły .
Art.2.
Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizowaniu jego zadań.

 

Rozdział V


FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art.1.
Samorząd Uczniowski uzyskuje dochody z:

a/ organizowanych przez siebie imprez (dyskoteki, loterie itp.)
b/ środków finansowych przekazywanych przez sponsorów
c/ dotacji przekazywanych przez Radę Szkoły.

 

Rozdział VI

Art. 1.
Kadencja władz Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
Art.2.
Na początku roku szkolnego odbywają się wybory do samorządów klasowych według zasad ustalonych w danej klasie.
Art.3.
Pod koniec maja Zarząd Samorządu Uczniowskiego powołuje komisję wyborczą, w skład której wchodzą tylko uczniowie klas szóstych.
Art.4.
Komisja ogłasza kalendarz wyborów:
a/ zgłoszenia kandydatów -do końca maja
b/ przeprowadzanie przez kandydatów kampanii wyborczej -w pierwszym tygodniu czerwca.
c/ termin wyborów do Samorządu Uczniowskiego ogłasza komisja wyborcza.
Art.5.
Każda klasa (oprócz klas szóstej) zgłasza po dwóch kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Kandydatem może być tylko uczeń Szkoły Podstawowej w Miłkowie
Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia własnej kampanii wyborczej .
Art.7.
Wybory nadzoruje komisja wyborcza.
Art.8.
Komisja skrutacyjna (wyznaczeni uczniowie klasy szóstej) liczą głosy, przekazują wyniki komisji wyborczej, a ta podaje wyniki wyborów do wiadomości wszystkich uczniów.
Art.9.
Do ścisłego Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą cztery osoby, kt6re uzyskały największą liczbę głosów bez względu na frekwencję wyborczą.
Art. 10.
Członkami władz Samorządu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej w Miłkowie Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

 

Rozdział VII

TRYB ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art.1.
Członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołany na wniosek opiekuna lub innego członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Art.2.
Odwołanie może nastąpić na Walnym Zebraniu Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Samorządu.
Art.3.
Odwołanie może nastąpić w wyniku rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły lub nie wypełniania podstawowych obowiązków wynikających z Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

 

Rozdział VIII


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 1.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów Szkoły .
Art.2.
Każdy nowo wybrany Zarząd SU po zapoznaniu się z Regulaminem ma prawo do przedstawienia swoich uwag i opinii oraz do wnoszenia propozycji zmian.
Art.3.
Regulamin nabiera mocy prawnej z chwilą zatwierdzenia go przez członków Zarządu, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Radę Pedagogiczną i Dyrektora Szkoły.